2B@1W/U

It took me since I met you to come up with this
Espousing the Spouse